අනවශ්‍ය වියදම් අඩු කරගෙන පැන්ට්‍රි කබඩ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කරුණු ටිකක් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා Cupboard Layout Cupboard Material Work Top material Internal Accessories Electrical Appliances Wiring Layout Plumbing Layout #pantrycupboarddesign #kitchendesign #interiordesignsrilanka #lyrastudio #interiordesign #pantry #pantrycupboards #pantrycupboard #furnituresrilanka #pathumkalubowila #keshinidecosta Contact us on Facebook : http://facebook.com/lyrainteriors Instagram : https://www.instagram.com/lyra_interior_studio Email : lyrainteriors@gmail.com Cheers!! Pathum | Keshini source