දැනට නිදාගන්න කාමරයේ රස්නය වැඩි එක අපි හැමෝටම ලොකු අපහසුතාවක්. AC එකක් සවි කරගන්න හැමෝටම පුලුවන් කමක් නෑ. අපි හිතුවා ඕගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න රස්නේ අඩු කරගන්න පුලුවන් කරුණු කීපයක් ගැන. අපි කතා කරන කරුණු වලින් ඔයාලගේ Bedroom එක රත් වෙන හේතුව හරියටම අඳුරගෙන ඒකට පිලියමක් කරලා රස්නේ අඩුකරගන්න පුලුවන් වෙයි. අපි