දැනට නිදාගන්න කාමරයේ රස්නය වැඩි එක අපි හැමෝටම ලොකු අපහසුතාවක්. AC එකක් සවි කරගන්න හැමෝටම පුලුවන් කමක් නෑ.

අපි හිතුවා ඕගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න රස්නේ අඩු කරගන්න පුලුවන් කරුණු කීපයක් ගැන.

අපි කතා කරන කරුණු වලින් ඔයාලගේ Bedroom එක රත් වෙන හේතුව හරියටම අඳුරගෙන ඒකට පිලියමක් කරලා රස්නේ අඩුකරගන්න පුලුවන් වෙයි.

අපි කියපු හැම දෙයක්ම කරන්න අවශ්‍ය නෑ.

මීට වඩා ඔබට ඇති අදහස් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන අයට නිදාගන්න කාමරයේ රස්නේ අඩු කරගන්න උදව්වක් වෙයි.

Follow කරන්න: https://www.instagram.com/lyra_interi…
Like කරන්න : https://www.facebook.com/lyrainteriors

වීඩියෝ එක Like කරන්න
Comment කරන්න
Share කරන්න

අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු.

#Bedroom #Bedroomdesign #Interiordesignsrilanka #Lyrastudio #BedroomPlanning #pathumkalubowila #keshinidecosta

Cheers!!
Pathum | Keshini

source