අනවශ්‍ය වියදම් අඩු කරගෙන පැන්ට්‍රි කබඩ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කරුණු ටිකක් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා

Cupboard Layout
Cupboard Material
Work Top material
Internal Accessories
Electrical Appliances
Wiring Layout
Plumbing Layout

#pantrycupboarddesign #kitchendesign #interiordesignsrilanka #lyrastudio #interiordesign #pantry #pantrycupboards #pantrycupboard #furnituresrilanka #pathumkalubowila #keshinidecosta

Contact us on

Facebook : http://facebook.com/lyrainteriors
Instagram : https://www.instagram.com/lyra_interior_studio
Email : lyrainteriors@gmail.com

Cheers!!
Pathum | Keshini

source